Kemikalier og miljøet

Kemikalier og miljøet

Hvad er miljøgifte? Hvorfor har isbjørne farlige kemikalier i kroppen? Og hvad kan man gøre for at holde miljøet fri for farlige kemikalier? Find svarene i denne artikel.

Miljøgifte er en betegnelse, der bruges for alle kemikalier, der er giftige for dyr og planter. Miljøgifte kan give skader på dyrenes kropsfunktioner og deres evne til at forplante sig og få unger. Man ved, at æggeskallerne hos nogle fugle bliver tyndere på grund af visse miljøgifte. Det betyder, at æggene lettere går i stykker når fuglene ruger.

Når vi taler om miljøgifte er det oftest i betydningen menneskeskabte kemikalier, der ikke findes naturligt, og som er uønskede i miljøet. Disse kemikalier ender i miljøet via spildevand, skorstensrøg og affald fra fabrikker og husholdninger.

Kemikalier, der findes naturligt, kan også være skadelige for miljøet. Uheld med olieudslip har f.eks. været årsag til omfattende forurening, selv om olien er naturskabt.

Nogle kemikalier har akutte effekter i miljøet, mens andre kemikalier kan have skadelige effekter, der først opstår efter længere tid. Husholdningskemikalier bliver generelt ført til spildevandsrensningsanlæg, hvor de fleste af kemikalierne bliver fjernet eller nedbrudt, før det rensede spildevand ledes ud til vandmiljøet. 

Kemikalier kan ophobes i fødekæden

Vidste du, at forskere har fundet giftige kemikalier som kviksølv i isbjørne? Isbjørne lever i Arktis langt væk fra mennesker og fabrikker. Så hvordan er det sket?

Svaret på det spørgsmål er ret komplekst, men her er den korte forklaring: Nogle giftige kemikalier bliver hurtigt nedbrudt til ufarlige stoffer i miljøet. Andre kemikalier bliver ikke nedbrudt, og bliver i miljøet i meget lang tid når de først er sluppet ud. Disse kaldes ”persistente” kemikalier, og de er meget svære at kontrollere når de først er endt i miljøet. De kan blive transporteret over lange afstande med luft og vand, og kan hobes op i fødekæden og medføre skadelige effekter, særligt på de dyr, der er i toppen af fødekæden. Kviksølv er et eksempel på et kemikalie, der bliver i miljøet i lang tid og som også bliver ophobet i organismerne i fødekæden. Kviksølv kan have alvorlige effekter på sundheden hos fisk, fugle og pattedyr.

foodchain

Kviksølv slipper ud til miljøet fra kilder som kulkraftværker, minedrift og affaldsforbrænding. I miljøet bliver kviksølv optaget i mikroorganismer, alger og små dyr. Når større dyr æder de mindre dyr, stiger mængden af kviksølv trin for trin i fødekæden i fisk og i de dyr, der spiser fiskene. Isbjørne, som er i toppen af fødekæden, kan derfor få store mængder kviksølv i kroppen gennem deres føde.

Produkter med piktogrammet ”Farlig for miljøet”

Kemikalier i husholdningsprodukter betragtes normalt ikke som miljøgifte. Husholdningsprodukter bruges til at vedligeholde vores hjem og have, for eksempel til rengøring, til at reparere cykler, til at reparere eller male hus. Nogle af produkterne kan dog indeholde kemikalier, der kan være farlige for miljøet, og som vi derfor ikke ønsker skal slippe ud til miljøet. Du kan finde disse produkter ved at kigge nærmere på etiketten på husholdningsprodukterne. Indeholder etiketten farepiktogrammet med træet og den døde fisk på?

 

Farlig for miljøet: Dette piktogram kan findes på maling, imprægneringsspray, bundmaling til skibe, benzin, lim og lak.

Hvad kan du gøre for at beskytte miljøet?

Du og din familie kan bidrage til et renere miljø. I stedet for at bruge farlige kemikalier kan I se efter alternativer, der er bedre for miljøet. I kan f.eks. vælge produkter, der er miljømærkede med EU Blomsten eller det Nordiske Svanemærke. De er typisk mindre farlige. Rengøring med varmt vand kan nogle gange være lige så effektivt som et rengøringsmiddel, der indeholder farlige kemikalier.

Hvis I bruger farlige kemikalier, er der en række ting I kan gøre for at beskytte miljøet: 

  1. Læs etiket og instruktion om sikker brug
  2. Opbevar kemikalierne i den oprindelige emballage.
  3. Aflever rester til genbrugsstationen. Produkter der er mærket med piktogrammet for miljøfare bør aldrig hældes i afløbet eller puttes i skraldespanden derhjemme.

Kender du disse ord? 

Persistent kemikalie: Et kemikalie, der ikke - eller kun langsomt - bliver nedbrudt, og derfor bliver lang tid i miljøet

Økosystem: Et økosystem omfatter alle de levende organismer og det ikke-levende miljø (vand, sollys, jord og luft) i et bestemt område. Et økosystem er et slags netværk, hvor planterne, dyrene og det ikke-levende miljø indvirker på hinanden i en ligevægt.

Fødekæde: En fødekæde viser, hvad de forskellige levende organismer i et økosystem spiser. I bunden af fødekæden findes de mest simple organismer som bakterier, svampe og mikroalger, som er føde for større organismer, som bliver spist af dyr højere oppe i fødekæden. I toppen af fødekæden er de større rovdyr, der spiser andre dyr.

Mikroorganisme: Mikroorganismer eller mikrober er mikroskopiske levende organismer som bakterier, svampe og mikroalger, der ikke er synlige for det menneskelige øje.  

Plankton: Plankton er en fællesbetegnelse for små (mikroskopiske) organismer, hvad enten det er planter, bakterier eller dyr, der svæver frit i vandet i ferskvand og i havet. Plankton en vigtig fødekilde for mange vandlevende organismer som fisk og nogle hvaler.