Lærervejledning

Formålet med ”Hannas hus – og de skjulte farer”

Mange af de almindeligt brugte husholdningskemikalier kan være farlige, og eleverne kan derfor møde farlige kemikalier derhjemme.

Hannas hus hjælper dine elever (2-6. klassetrin) med at forstå betydningen af farepiktogrammerne på produkternes etiketter. De lærer også, hvordan de skal undgå ulykker og utilsigtet omgang med kemikalierne.

Undervisningsmaterialet vil give eleverne ny viden om nogle basale begreber om kemikaliers farlighed, herunder om uønskede virkninger af kemikalier på sundheden og miljøet.

Hjemmesiden indeholder

 • 4 lektionsplaner
  Lektionsplan 1 er målrettet elever på 2-3. klassetrin. Lektionsplan 2, 3 og 4 er målrettet elever på 4-6. klassetrin.
 • 9 situationer i Hannas hus
  Hannas familie gør rent i huset og bruger faremærkede produkter.​
 • 3 artikler
  Artiklerne er tæt relaterede til lektionsplan 2, 3 og 4.
 • En farepiktogram quiz
  Eleverne kan teste, hvor mange af farepiktogrammerne de kan genkende.
 • Et overblik over de 9 farepiktogrammer
  En forklaring for hvert af piktogrammerne.

Nationale læringsmål

Ved at arbejde med lektionerne i Hannas Hus understøtter du flere kompetencer og målpar i faget Natur/teknologi efter både 2. – 4. – og 6. klasse:

Efter 2. klasse:

Kompetenceområde/Kompetencemål: Perspektivering/Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag

Færdigheds- og vidensmål

 • Perspektivering i naturfag (1+2): Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til sig selv og det nære område/ Eleven har viden om natur og teknologi i det nære

Kompetenceområde/Kompetencemål: Kommunikation/Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

Færdigheds- og vidensmål

 • Formidling (1+2): Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer/ Eleven har viden om enkle måder til at beskrive resultater
 • Faglig læsning og skrivning (1+2): Eleven kan orientere sig i en enkel fagtekst/ Eleven har viden om enkle naturfaglige teksters formål

Efter 4. klasse:

Kompetenceområde/Kompetencemål: Undersøgelse/Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger 

Færdigheds- og vidensmål

 • Teknologi og ressourcer (1+2): Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen/ Eleven har viden om materialer og stoffer i produkter

 Kompetenceområde/Kompetencemål: Kommunikation/Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

 Færdigheds- og vidensmål

 • Formidling (1+2): Eleven kan formidle egne data mundtligt og skriftligt/ Eleven har viden om medier og formidlingsformer
 • Ordkendskab (1+2): Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber/ Eleven har viden om fagord og begreber
 • Faglig læsning og skrivning (1+2): Eleven kan læse og skrive enkle naturfaglige tekster/ Eleven har viden om enkle naturfaglige teksttypers formål og struktur

Efter 6. klasse:

Kompetenceområde/Kompetencemål: Undersøgelse/Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

 Færdigheds- og vidensmål

 • Teknologi og ressourcer (1): Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter/ Eleven har viden om stoffers og materialers egenskaber og kredsløb

 Kompetenceområde/Kompetencemål: Modellering/ Eleven kan designe enkle modeller

 Færdigheds- og vidensmål

 • Natur og miljø (1): Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen/ Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet

 Kompetenceområde/Kompetencemål: Kommunikation/Eleven kan kommunikere om natur og teknologi

 Færdigheds- og vidensmål

 • Ordkendskab (1+2): Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber/ Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber 

Rammehistorien

Hanna keder sig. Hendes familie er i gang med at gøre rent i huset. Hannas mor har bedt Hanna om at holde sig lidt på afstand. ”Det kan godt være farligt at gøre rent”, har hun sagt til Hanna. Hanna beslutter sig for at finde ud af, hvorfor det kan være farligt. Hun griber sit kamera og tager ni billeder af familiemedlemmerne i forskellige ”rengøringssituationer”.

4 lektionsplaner

Hjemmesiden indeholder 4 lektionsplaner. Lektionsplan 1 er målrettet elever i 2-3. klasse. Lektionsplan 2, 3 og 4 er målrettet elever i 4-6. klasse. Lektionsplanerne integrerer de 9 situationer i Hannas hus. Hver lektionsplan omfatter et læringsmål og en trin-for-trin lærervejledning.

9 situationer i Hannas hus

I Hannas hus kan dine elever vælge mellem 9 forskellige situationer:

Situation i Hannas hus Produkt Farepiktogram(mer)
Far renser toilettet Toiletrens Ætsende
Lillebror fylder opvaskemaskinen Opvaske-tabs Sundhedsfare
Onkel rydder op i garagen Fyrværkeri Eksplosiv
Mor tænder op i grillen Optændingsvæske Alvorlig miljøfare
Storebror giver cykelskuret træbeskyttelse Træbeskyttelse Farlig for miljøet 
Storesøster sprayer sine sko for at holde dem vandtætte Imprægneringsspray Brandfarlig
Sundhedsfare
Far slår myrer ihjel Myregift Miljøfare
Hannas tante renser afløbet i brusebadet Afløbsrens Ætsende
Storebror vasker gelænderet ved trappen Rengøringsmiddel Sundhedsfare

Der er 9 forskellige farepiktogrammer, der anvendes til faremærkning af kemikalier. Kun 6 af piktogrammerne er anvendt i situationerne i Hannas hus, da piktogrammerne ”Akut giftig”, ”Gasser under tryk” sjældent findes på almindelige husholdningsprodukter. Piktogrammet ”Brandnærende” er heller ikke med i Hannas hus, da det minder meget om piktogrammet ”Brandfarlig”, hvilket kan forvirre eleverne i de mindste klasser. I hjemmesidens topmenu kan du dog se en fortegnelse over alle ni farepiktogrammer.

En ”situation” i Hannas hus er bygget således op:

 1. Situationen præsenteres.
 2. Der stilles et spørgsmål, og der gives 3 svarmuligheder.
 3. Når man har valgt et svar, markeres det rigtige svar med grøn på skærmen.
 4. Eleven skal gætte hvilket farepiktogram/hvilke farepiktogrammer, der findes på produktet, der bruges i situationen.
 5. Når eleven har valgt et farepiktogram, dukker det rigtige svar op på skærmen med en kort beskrivelse af piktogrammet.
  Der er også en ”læs mere” knap med mere information om hvert enkelt farepiktogram.
 6. Eleven kan gå videre til en ny situation ved at klikke på det trekantede ikon med det gule hus.

3 artikler

De tre artikler på forsiden af Hannas hus hjemmesiden er tæt relaterede til de 3 lektionsplaner målrettet elever på 4-6. klassetrin.

“Vores verden består af kemikalier” forklarer, at kemikalier både findes i naturen og er menneskeskabte. Artiklen forklarer også at nogle husholdningsprodukter er mærkede med farepiktogrammer på etiketten og hvad man skal gøre for at beskytte sig selv.

“Vær forsigtig” handler om sundhedsfarerne ved nogle kemikalier, og om hvordan man skal håndtere faremærkede produkter for at beskytte sig selv.

”Kemikalier og miljøet” forklarer begrebet ”miljøgifte” og hvad man kan gøre for at holde miljøet frit for farlige kemikalier.

En farepiktogram quiz

Quiz’en er tilgængelige fra forsiden af Hannas hus. Her kan eleverne teste deres viden om farepikgrammernes betydning.

Et overblik over de 9 farepiktogrammer

I top menuen vil du finde en forklaring til hvert af de 9 farepiktogrammer.

Din forberedelse

 1. Gennemgå situationerne og læs artiklerne på hjemmesiden.
 2. For mere information om de 9 farepiktogrammer kan du besøge Miljøstyrelsens hjemmeside (http://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/tema-faresymboler/) eller det Europæiske Kemikalieagenturs hjemmeside (https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/da/pictograms-infographic)
 3. Reserver computere/tablets eller andet elektronisk udstyr.

Tekniske krav:

Hjemmesiden er optimeret til standard skærmopløsning i de fleste moderne browsere (IE9+, Safari, Firefox and Chrome). For at opleve hjemmesiden bedst skal der mindst bruges en opløsning på 1024x768 pixels. Hjemmesiden kræver ikke ekstra plugins, men java script skal være slået til. Hjemmesiden kan ses på mobile enheder, men det giver ikke den optimale brugeroplevelse, og kan derfor ikke anbefales.